دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1998نيروهاي مسلحکپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1392/03/052100
1998نيروهاي مسلحکپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1388/07/161000