شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1103نيروهاي مسلحکپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1392/08/203000
1103نيروهاي مسلحکپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1392/03/052500
1103نيروهاي مسلحکپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1391/12/211800
1103نيروهاي مسلحکپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1391/09/201500
1103نيروهاي مسلحکپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1391/05/281250
1103نيروهاي مسلحکپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1391/01/271000
1103نيروهاي مسلحکپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1388/07/16700