دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1101نيروهاي مسلحکپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1392/08/202000
1101نيروهاي مسلحکپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1392/03/051700
1101نيروهاي مسلحکپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1391/12/211200
1101نيروهاي مسلحکپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1391/09/201000
1101نيروهاي مسلحکپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1391/05/28730
1101نيروهاي مسلحکپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1391/01/27580
1101نيروهاي مسلحکپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1388/07/16400