دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1891نيروهاي مسلح100کپسول - ريباويرين - 200mg1393/05/013700
1891نيروهاي مسلح100کپسول - ريباويرين - 200mg1393/04/253700
1891نيروهاي مسلح100کپسول - ريباويرين - 200mg1393/04/186000
1891نيروهاي مسلحکپسول - ريباويرين - 200mg1390/06/012300