شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1055نيروهاي مسلح90کپسول - پروکاربازين - 50mg1393/05/01160000
1055نيروهاي مسلح90کپسول - پروکاربازين - 50mg1393/04/18160000
1055نيروهاي مسلحکپسول - پروکاربازين - 50mg1390/09/2185000