شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1017نيروهاي مسلحکپسول - پيروکسيکام - 10mg1392/03/05900
1017نيروهاي مسلحکپسول - پيروکسيکام - 10mg1391/12/21300
1017نيروهاي مسلحکپسول - پيروکسيکام - 10mg1391/05/25260
1017نيروهاي مسلحکپسول - پيروکسيکام - 10mg1390/10/18200
1017نيروهاي مسلحکپسول - پيروکسيکام - 10mg1388/07/16140