پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
993نيروهاي مسلحکپسول - فني توئين - 100mg1392/03/051000
993نيروهاي مسلحکپسول - فني توئين - 100mg1391/12/21700
993نيروهاي مسلحکپسول - فني توئين - 100mg1391/09/20550
993نيروهاي مسلحکپسول - فني توئين - 100mg1391/04/05350
993نيروهاي مسلحکپسول - فني توئين - 100mg1390/10/28250
993نيروهاي مسلحکپسول - فني توئين - 100mg1388/07/16150