شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
993نيروهاي مسلحکپسول - فني توئين - 100mg1392/03/051000
993نيروهاي مسلحکپسول - فني توئين - 100mg1391/12/21700
993نيروهاي مسلحکپسول - فني توئين - 100mg1391/09/20550
993نيروهاي مسلحکپسول - فني توئين - 100mg1391/04/05350
993نيروهاي مسلحکپسول - فني توئين - 100mg1390/10/28250
993نيروهاي مسلحکپسول - فني توئين - 100mg1388/07/16150