سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
984نيروهاي مسلحکپسول - فنوکسي بنزامين - 10mg1393/02/1579760
984نيروهاي مسلحکپسول - فنوکسي بنزامين - 10mg1391/12/0119000
984نيروهاي مسلحکپسول - فنوکسي بنزامين - 10mg1390/12/2714667
984نيروهاي مسلحکپسول - فنوکسي بنزامين - 10mg1390/11/266900