شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1714نيروهاي مسلحکپسول - پني سيلامين - 250mg1392/09/2013000
1714نيروهاي مسلحکپسول - پني سيلامين - 250mg1392/06/0111000
1714نيروهاي مسلحکپسول - پني سيلامين - 250mg1391/10/015700
1714نيروهاي مسلحکپسول - پني سيلامين - 250mg1391/04/075400
1714نيروهاي مسلحکپسول - پني سيلامين - 250mg1390/06/274600