جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
944نيروهاي مسلحکپسول - پانکراتين - 700mg Fort1392/04/0116000
944نيروهاي مسلحکپسول - پانکراتين - 700mg Fort1391/10/158000
944نيروهاي مسلحکپسول - پانکراتين - 700mg Fort1390/03/187350
944نيروهاي مسلحکپسول - پانکراتين - 700mg Fort1388/07/166150