دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
944نيروهاي مسلحکپسول - پانکراتين - 700mg Fort1392/04/0116000
944نيروهاي مسلحکپسول - پانکراتين - 700mg Fort1391/10/158000
944نيروهاي مسلحکپسول - پانکراتين - 700mg Fort1390/03/187350
944نيروهاي مسلحکپسول - پانکراتين - 700mg Fort1388/07/166150