شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
931نيروهاي مسلحکپسول - امپرازول - 20mg1392/12/281400
931نيروهاي مسلحکپسول - امپرازول - 20mg1392/03/051300
931نيروهاي مسلحکپسول - امپرازول - 20mg1391/12/21800
931نيروهاي مسلحکپسول - امپرازول - 20mg1391/04/03650
931نيروهاي مسلحکپسول - امپرازول - 20mg1389/11/10554