شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
902نيروهاي مسلحکپسول - نيفديپين - 10mg FC1392/05/27650
902نيروهاي مسلحکپسول - نيفديپين - 10mg FC1391/10/10350
902نيروهاي مسلحکپسول - نيفديپين - 10mg FC1390/03/04250