پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1755نيروهاي مسلح100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1393/08/0117000
1755نيروهاي مسلح100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1393/05/016000
1755نيروهاي مسلح95کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1393/04/1817000
1755نيروهاي مسلحکپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1392/05/0712500
1755نيروهاي مسلحکپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1392/05/1512500
1755نيروهاي مسلحکپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1388/07/167000