يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
849نيروهاي مسلح70کپسول - مگزيلتين - 200mg1393/07/0157000
849نيروهاي مسلح70کپسول - مگزيلتين - 200mg1393/07/0157000
849نيروهاي مسلحکپسول - مگزيلتين - 200mg1390/06/2129700