سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
849نيروهاي مسلح70کپسول - مگزيلتين - 200mg1393/07/0157000
849نيروهاي مسلح70کپسول - مگزيلتين - 200mg1393/07/0157000
849نيروهاي مسلحکپسول - مگزيلتين - 200mg1390/06/2129700