پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
848نيروهاي مسلحکپسول - مگزيلتين - 100mg1392/03/0525132
848نيروهاي مسلحکپسول - مگزيلتين - 100mg1392/02/0110984
848نيروهاي مسلحکپسول - مگزيلتين - 100mg1391/12/0125132
848نيروهاي مسلحکپسول - مگزيلتين - 100mg1389/01/1410984
848نيروهاي مسلحکپسول - مگزيلتين - 100mg1388/07/162030