سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
794نيروهاي مسلحکپسول - مفناميک اسيد - 250mg1392/05/01660
794نيروهاي مسلحکپسول - مفناميک اسيد - 250mg1391/12/21350
794نيروهاي مسلحکپسول - مفناميک اسيد - 250mg1391/05/28300
794نيروهاي مسلحکپسول - مفناميک اسيد - 250mg1390/10/05250
794نيروهاي مسلحکپسول - مفناميک اسيد - 250mg1388/07/16160