يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
722نيروهاي مسلحکپسول - ايتراکونازول - 100mg1392/04/1035000
722نيروهاي مسلحکپسول - ايتراکونازول - 100mg1388/07/1617600