چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
722نيروهاي مسلحکپسول - ايتراکونازول - 100mg1392/04/1035000
722نيروهاي مسلحکپسول - ايتراکونازول - 100mg1388/07/1617600