دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
720نيروهاي مسلح0کپسول - ايزوترتينوئين - 20mg1393/12/010
720نيروهاي مسلحکپسول - ايزوترتينوئين - 20mg1392/07/0225000
720نيروهاي مسلحکپسول - ايزوترتينوئين - 20mg1392/03/0510000
720نيروهاي مسلحکپسول - ايزوترتينوئين - 20mg1388/07/168550