سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12056نيروهاي مسلح70کپسول - ايزوترتينوئين - 10mg1393/01/0117000
12056نيروهاي مسلحکپسول - ايزوترتينوئين - 10mg1389/10/054900