پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
669نيروهاي مسلح70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1393/07/01600
669نيروهاي مسلحکپسول - ايندومتاسين - 25mg1392/03/05450
669نيروهاي مسلحکپسول - ايندومتاسين - 25mg1391/05/14230
669نيروهاي مسلحکپسول - ايندومتاسين - 25mg1390/10/18170
669نيروهاي مسلحکپسول - ايندومتاسين - 25mg1388/07/16100