شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
669نيروهاي مسلح70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1393/07/01600
669نيروهاي مسلحکپسول - ايندومتاسين - 25mg1392/03/05450
669نيروهاي مسلحکپسول - ايندومتاسين - 25mg1391/05/14230
669نيروهاي مسلحکپسول - ايندومتاسين - 25mg1390/10/18170
669نيروهاي مسلحکپسول - ايندومتاسين - 25mg1388/07/16100