جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2289نيروهاي مسلح90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1393/05/0165000
2289نيروهاي مسلح90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1393/05/0180000
2289نيروهاي مسلح90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1393/04/1865000
2289نيروهاي مسلحکپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1392/06/2580000
2289نيروهاي مسلحکپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1391/02/2644000
2289نيروهاي مسلحکپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1390/07/1042000