دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
622نيروهاي مسلحکپسول - هماتينيک - -1392/04/051000
622نيروهاي مسلحکپسول - هماتينيک - -1392/02/07630
622نيروهاي مسلحکپسول - هماتينيک - -1391/10/15561
622نيروهاي مسلحکپسول - هماتينيک - -1390/09/20450