پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
584نيروهاي مسلح70کپسول - جم فيبروزيل - 300mg1393/07/012000
584نيروهاي مسلحکپسول - جم فيبروزيل - 300mg1392/03/051500
584نيروهاي مسلحکپسول - جم فيبروزيل - 300mg1391/12/201100
584نيروهاي مسلحکپسول - جم فيبروزيل - 300mg1391/07/03900
584نيروهاي مسلحکپسول - جم فيبروزيل - 300mg1390/09/28720