پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
574نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 400mg1392/03/054800
574نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 400mg1391/12/213500
574نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 400mg1388/07/162700