سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
573نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 300mg1392/03/053800
573نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 300mg1391/12/212800
573نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 300mg1389/09/152100