جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
573نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 300mg1392/03/053800
573نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 300mg1391/12/212800
573نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 300mg1389/09/152100