يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
572نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 100mg1392/03/051500
572نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 100mg1391/12/221100
572نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 100mg1388/07/16800