سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
572نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 100mg1392/03/051500
572نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 100mg1391/12/221100
572نيروهاي مسلحکپسول - گاباپنتين - 100mg1388/07/16800