دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18099نيروهاي مسلح70کپسول - فينگوليمود - 0.5mg1393/06/01900000
18099نيروهاي مسلحکپسول - فينگوليمود - 0.5mg1392/07/16450000