پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18099نيروهاي مسلح70کپسول - فينگوليمود - 0.5mg1393/06/01900000
18099نيروهاي مسلحکپسول - فينگوليمود - 0.5mg1392/07/16450000