سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5760نيروهاي مسلح70کپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1393/08/3012000
5760نيروهاي مسلح70کپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1393/05/0112000
5760نيروهاي مسلح70کپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1393/06/0125000
5760نيروهاي مسلح70کپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1393/05/0112000
5760نيروهاي مسلح70کپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1393/04/1823500
5760نيروهاي مسلحکپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1392/06/1023500
5760نيروهاي مسلحکپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1391/11/0511800
5760نيروهاي مسلحکپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1390/05/1711600
5760نيروهاي مسلحکپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1388/07/166606