يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
558نيروهاي مسلحکپسول - فلورازپام - 15mg1392/03/05670
558نيروهاي مسلحکپسول - فلورازپام - 15mg1391/12/21450
558نيروهاي مسلحکپسول - فلورازپام - 15mg1390/10/28350
558نيروهاي مسلحکپسول - فلورازپام - 15mg1388/07/16200