دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
551نيروهاي مسلح70کپسول - فلوکستين - 20mg1393/11/15700
551نيروهاي مسلحکپسول - فلوکستين - 20mg1392/03/05630
551نيروهاي مسلحکپسول - فلوکستين - 20mg1391/12/21420
551نيروهاي مسلحکپسول - فلوکستين - 20mg1391/04/11340
551نيروهاي مسلحکپسول - فلوکستين - 20mg1390/09/28230