پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1512نيروهاي مسلح70کپسول - فلوکستين - 10mg1393/11/15600
1512نيروهاي مسلحکپسول - فلوکستين - 10mg1392/03/05520
1512نيروهاي مسلحکپسول - فلوکستين - 10mg1391/12/21350
1512نيروهاي مسلحکپسول - فلوکستين - 10mg1391/03/07290
1512نيروهاي مسلحکپسول - فلوکستين - 10mg1390/09/28190