جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2432نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 200mg1392/03/053900
2432نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 200mg1391/05/252400
2432نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 200mg1390/12/062200