چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2432نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 200mg1392/03/053900
2432نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 200mg1391/05/252400
2432نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 200mg1390/12/062200