چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
538نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 150mg1392/03/053000
538نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 150mg1391/12/212200
538نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 150mg1391/05/252000
538نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 150mg1388/07/162500