سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
537نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 100mg1392/03/052200
537نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 100mg1391/12/211600
537نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 100mg1388/07/161400