شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
540نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 50mg1392/03/051400
540نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 50mg1391/12/211000
540نيروهاي مسلحکپسول - فلوکونازول - 50mg1388/07/16800