يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5992نيروهاي مسلح90کپسول - فنوفيبرات - 200mg1392/09/102000
5992نيروهاي مسلحکپسول - فنوفيبرات - 200mg1392/03/051300
5992نيروهاي مسلحکپسول - فنوفيبرات - 200mg1391/03/22880