يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5992نيروهاي مسلح90کپسول - فنوفيبرات - 200mg1392/09/102000
5992نيروهاي مسلحکپسول - فنوفيبرات - 200mg1392/03/051300
5992نيروهاي مسلحکپسول - فنوفيبرات - 200mg1391/03/22880