جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10932نيروهاي مسلحکپسول - فنوفيبرات - 100mg1392/03/05900
10932نيروهاي مسلحکپسول - فنوفيبرات - 100mg1391/02/05440