سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
520نيروهاي مسلح90کپسول - اتوپوزايد - 50mg1393/05/01114000
520نيروهاي مسلح90کپسول - اتوپوزايد - 50mg1393/04/18114000
520نيروهاي مسلحکپسول - اتوپوزايد - 50mg1393/02/10166000
520نيروهاي مسلحکپسول - اتوپوزايد - 50mg1391/02/11134825
520نيروهاي مسلحکپسول - اتوپوزايد - 50mg1390/07/1395000