شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
514نيروهاي مسلحکپسول - اتوسوکسيمايد - 250mg1392/10/253080
514نيروهاي مسلحکپسول - اتوسوکسيمايد - 250mg1392/04/312650
514نيروهاي مسلحکپسول - اتوسوکسيمايد - 250mg1391/02/021300
514نيروهاي مسلحکپسول - اتوسوکسيمايد - 250mg1388/07/161100