شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
505نيروهاي مسلح90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1393/06/0145400
505نيروهاي مسلح90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1393/06/0145400
505نيروهاي مسلح90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1393/05/0134000
505نيروهاي مسلح90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1393/04/1834000
505نيروهاي مسلحکپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1392/04/1140232
505نيروهاي مسلحکپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1391/12/1522000
505نيروهاي مسلحکپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1390/08/3020000
505نيروهاي مسلحکپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1388/07/1617700